Thomas Cordes [Neuhaus] , 17111712 (aged 7 months)