Family book of Catharina Ilse Cordes [Neuhaus]

Spouses